กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562   8 พ.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งกำหนดการลงเยี่ยมผู้พิการ ตำบลป่ามะม่วง   16 พ.ย. 2561 153
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการจัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562   1 พ.ย. 2561 169
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561   31 ต.ค. 2561 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561   31 ต.ค. 2561 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผูู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561   9 ต.ค. 2561 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   12 ก.ย. 2561 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.ป่ามะม่วง เรื่อง รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่ามะม่วง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561   12 ก.ย. 2561 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.ป่ามะม่วง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561   6 ส.ค. 2561 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่เป็นผู้ยากไร้ ตำบลป่ามะม่วง   7 มิ.ย. 2561 139
  (1)     2      3